top of page

מסלול מחוננים

התאמה של משרד החינוך - האגף למצטיינים, מכון "קרני" וראיון אישי.

בכתה זו נלמדת תכנית הלימודים המחייבת מטעם משרד החנוך בדרך של העמקה והרחבה. מקצוע המתמטיקה נלמד באופן מואץ. הלמידה בכיתה הינה חויתית, מאתגרת, פורצת גבולות זמן ומרחב ומותאמת המאה ה- 21. לתלמידים נבנית תכנית העשרה במסגרת הבית ספרית הכוללת ביקור במעבדות מחקר, סיורים, הרצאות, סדנאות, שיתופי פעולה עם התעשייה ועוד. חמישה ימי לימודים נערכים בבית הספר ויום לימודים אחד במרכז "רון ורדי" למחוננים.

bottom of page