top of page

מסלול עתודה מדעית טכנולוגית

מסלול המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי התנהגות טובה מאוד, המראים מוטיבציה לימודית, סקרנות ללמידה, אורינטציה מדעית-טכנולוגית ורצון ללמוד ולהתפתח.

מסלול זה מחייב שש שעות תוספתיות: 2 ש"ש מתמטיקה, 2 ש"ש פיסיקה ו-2 ש"ש מדעי המחשב. כל התלמידים במסלול זה ידרשו ללמוד מתמטיקה ברמת א' – מוגבר וכן אנגלית ברמה א'.

תלמידי המסלול בחטיבה נהנים מלמידה אחרת, מעמיקה ומאתגרת וזוכים בשבוע עמ"ט למגוון רחב של פעילויות חדשניות. 

bottom of page